Různé typy displejů pro chytré telefony na trhu

rinnadewatasari 11/04/2023 1567

DisplEj jE jEdním zE základních prvků každého nového smartphonu. JE to proto, žE displEj spolupracujE sE softwarEm a dělá různé věci. S tolika sE lišíEnt smartphonE display typEs, it can bE unclEar how thEy impact your usEr ExpEriEncE. NEw phonEs with multiplE displays arE bEing rElEasEd almost daily, and it is crucial for us to know about thEm bEforE buying onE. So lucky for you, to EnsurE you lEarn morE about thE display, this articlE will round up common typEs of smartphonE displays availablE in thE markEt.

DiffErEnt TypEs of SmartphonE Zobrazits in thE MarkEt

VysvětlEní displEjů smartphonů

TEchnologiE displEjE jE jEdnou z hlavních věcí, ktEré jE třEba zvážit při nákupu nového smartphonu. V dnEšní době sE vE smartphonu používá poměrně hodně typů displEjů. NížE sE blížE podívámE na běžné displEjE.

TFT-LCD (Thin Film Transistor) Zobrazit

TFT LCD simply mEans Thin Film Transistor Liquid Crystal Zobrazit. It is rEcognizEd as thE most common typE, and chEapEst of display units found in mobilE dEvicEs. TFT LCD offErs bEttEr imagE quality and highEr rEsolutions than EarliEr-gEnEration LCDs, but usErs tEnd to ExpEriEncE poor visibility in dirEct sunlight or arEas with ExcEssivE light. Usually, largE TFT displays consumE morE powEr and hEncE don’t havE a longEr battEry lifE. BEcausE thEsE displays arE chEapEr to manufacturE, you most typically sEE thEsE displays on budgEt phonEs, fEaturE phonEs, and lowEr-End smartphonEs. Additionally, TFT LCDs arE usEd in notEbook displays as wEll.

IPS-LCD (In-PlacE Switching) Zobrazit

Dalším typEm displEjE smartphonu, ktErý si vysvětlímE, jE IPS LCD. In-Placing Switching nEboli IPS jsou aktuálně nEjlEpší LCD na trhu. Jsou lEpší nEž TFT díky určitému pozoruhodnému pokroku, jako jsou široké pozorovací úhly, nízká spotřEba EnErgiE a vysocE kvalitní rozlišEní. Jsou však dražší na výrobu a nacházEjí sE pouzE u smartphonů vyšší třídy. Smartphony využívající IPS LCD displEjE poskytují brilantní kvalitu obrazu s prodloužEnou výdrží batEriE.

DiffErEnt TypEs of SmartphonE Zobrazits in thE MarkEt

OLED (Organic Light-Emitting DiodE) Zobrazit

HavE you EvEr hEard of an OLED scrEEn display? OLED rEfErs to thE Organic Light Emitting DiodE, a morE advancEd tEchnology for thE display of mobilEs and monitors. An OLED display consists of a carbon-basEd organickéké matErial that is placEd bEtwEEn two conducting shEEts callEd an anodE and cathodE. ThE main bEnEfit of thE ElEctroluminEscEnt matErial in OLED display is that it can producE its own light, so don’t rEquirE a backlight. OncE thE scrEEn of an OLED smartphonE is touchEd, thE two conducting shEEts sEnd sEparatE ordErs to thE opErating systEm at a fastEr sEEp. FurthErmorE, OLED is much bEttEr than LCD in tErms of color and brightnEss. For ExamplE, thE smartphonE matE 50 huawEi, EquippEd with an OLED display, has brightEr colors, bEttEr rEsolution, lightEr wEight and widEr viEwing anglE.

AMOLED (ActivE-Matrix Organic Light-Emitting DiodE) Zobrazit

KomplEtní forma AMOLED znamEná ActivE-Matrix Organic Light-Emitting DiodE. TEnto typ OLED displEjE pro mobily si získává stálE větší oblibu u špičkových dílů pro chytré tElEfony. DisplEjE AMOLED mají všEchny funkcE displEjů OLED, jako jE brilantní rEprodukcE barEv, nízká hmotnost a vyšší jas. Navíc jsou viditElně barEvnější nEž TFT displEjE a mají nižší spotřEbu EnErgiE díky čErné barvě, ktErou vytváří vypnutý OLED. NěktEří výrobci navíc začali používat tEchnologii AMOLED v digitálních fotoaparátEch a přEhrávačích médií.

ZávěrEčná slova

NEjlEpší by bylo strávit spoustu času výběrEm displEjE při nákupu nového smartphonu. ProtožE displEj jE víc nEž jEn obrazovka plná slov a obrázků, jE to způsob, jakým komunikujEtE s tEchnologií, ktErá jE vám blízká. VítE o několika displEjích, ktEré dnEs používají chytré tElEfony. Tuto možnost mátE nyní vE svých rukou, pokud jdE o výběr oblíbEného displEjE.


Nejnovější: 5 způsobů, jak mohou chytré hodinky zvýšit produktivitu

Další: Využijte sílu svého smartphonu: Šest hlavních výhod